امور کلاسها

 

لیست کلاسهایی که تشکیل نمی شوند

ردیفعنوان درس
نام استاد
روزتاریخ
         
         
3        
         
         
6        

 

لیست کلاسهای جبرانی

ردیفعنوان درس
نام استاد
روزتاریخ
1        
2        
       

 

4
       
5        
6