چارت و سرفصل درسی کلیه گروههای آموزشی

 

ردیفمقطع تحصیلیدوره تحصیلیعوان رشتهکد رشتهدانلود چارتدانلود سرفصل
1 کاردانی ناپیوسته تمام وقت تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی 211 دانلود دانلود
2 کاردانی ناپیوسته تمام وقت
علوم – تربیتی آموزش و پرورش ابتدایی 266 دانلود دانلود
3 کاردانی ناپیوسته تمام وقت
امور بانکی 849 دانلود دانلود
4 کاردانی ناپیوسته تمام وقت
مدیریت بازرگانی 843 دانلود دانلود
5 کاردانی ناپیوسته تمام وقت
حسابداری 851 دانلود دانلود
6 کاردانی ناپیوسته تمام وقت
تربیت بدنی و علوم ورزشی 863 دانلود دانلود
7 کاردانی ناپیوسته تمام وقت
تربیت معلم آموزش ریاضی 318 دانلود دانلود
8 کاردانی ناپیوسته تمام وقت
کاردان فنی کار کارهای عمومی ساختمان 947 دانلود دانلود
9 کاردانی ناپیوسته تمام وقت
کاردان فنی عمران – آب و فاضلاب 954 دانلود دانلود
10 کاردانی ناپیوسته تمام وقت
کاردان فنی عمران – روسازی راه 949 دانلود دانلود
11 کاردانی ناپیوسته تمام وقت
کاردان فنی عمران – زیرسازی راه 948 دانلود دانلود
12 کاردانی ناپیوسته تمام وقت
کاردان فنی عمران – ساختمان های بتنی 955 دانلود دانلود
13 کاردانی ناپیوسته تمام وقت
کاردانی معماری 945 دانلود دانلود
14 کاردانی ناپیوسته تمام وقت
علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر 913 دانلود دانلود
15 کاردانی پیوسته تمام وقت
علمی کاربردی وحسابداری سما دانلود دانلود
16 کاردانی پیوسته تمام وقت
الکترونیک – الکترونیک عمومی سما دانلود دانلود
17 کاردانی پیوسته تمام وقت
الکتروتکنیک سما دانلود دانلود
18 کاردانی پیوسته تمام وقت
ساختمان کارهای عمومی ساختمان سما دانلود دانلود
19 کاردانی پیوسته تمام وقت
کامپیوتر – نرم افزار سما دانلود دانلود

 

ليست سرفصل کلیه رشته هاي دوره كارداني پيوسته دانشگاه آزاد اسلامي

ليست سرفصل کلیه رشته هاي دوره كارداني ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي

 

دریافت سرفصل ها از سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری