چارت و سرفصل درسی کلیه گروههای آموزشی

 

ردیفمقطع تحصیلیدوره تحصیلیعوان رشتهکد رشتهدانلود چارتدانلود سرفصل
1 کارشناسی پیوسته تمام وقت
زبان و ادبیات فارسی 211 دانلود دانلود
2 کارشناسی پیوسته تمام وقت
مترجمی زبان انگلیسی 233 دانلود دانلود
3 کارشناسی پیوسته تمام وقت
تربیت دبیر زبان انگلیسی 231 دانلود دانلود
4 کارشناسی پیوسته تمام وقت
روانشناسی – روانشناسی عمومی 269 دانلود دانلود
5 کارشناسی پیوسته تمام وقت
مدیریت بازرگانی 842 دانلود دانلود
6 کارشناسی پیوسته تمام وقت
مدیریت دولتی 845 دانلود دانلود
7 کارشناسی پیوسته تمام وقت
مدیریت صنعتی 846 دانلود دانلود
8 کارشناسی پیوسته تمام وقت
مدیریت اموربانکی 841 دانلود دانلود
9 کارشناسی پیوسته تمام وقت
حسابداری 853 دانلود دانلود
10 کارشناسی پیوسته تمام وقت
تربیت بدنی و علوم ورزشی 961 دانلود دانلود
11 کارشناسی پیوسته تمام وقت
جغرافیای انسانی شهری 872 دانلود دانلود
12 کارشناسی پیوسته تمام وقت
جغرافیاطبیعی –اقلیم شناسی 874 دانلود دانلود
13 کارشناسی پیوسته تمام وقت
ریاضی –ریاضی کاربردی 319 دانلود دانلود
14 کارشناسی پیوسته تمام وقت
مهندسی برق – الکترونیک 967 دانلود دانلود
15 کارشناسی پیوسته تمام وقت
مهندسی صنایع 433 دانلود دانلود
16 کارشناسی پیوسته تمام وقت
مهندسی عمران – عمران 946 دانلود دانلود
17 کارشناسی پیوسته تمام وقت
حسابداری – حسابرسی 856 دانلود دانلود
18 کارشناسی پیوسته تمام وقت
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار 914 دانلود دانلود
19 کارشناسی پیوسته تمام وقت
مهندسی فناوری اطلاعات 918 دانلود دانلود
20 کارشناسی پیوسته تمام وقت
مهندسی فضای سبز 975 دانلود دانلود
21 کارشناسی پیوسته تمام وقت
مهندسی شهرسازی 952 دانلود دانلود
22 کارشناسی پیوسته تمام وقت
شیمی - محض 976 دانلود دانلود
23 کارشناسی پیوسته تمام وقت
زیست شناسی – عمومی 977 دانلود دانلود
24 کارشناسی پیوسته تمام وقت مهندسی کامپیوتر - سخت افزار 919    
25 کارشناسی پیوسته پاره وقت تربیت دبیر زبان انگلیسی 221 دانلود دانلود
26 کارشناسی پیوسته پاره وقت روانشناسی – روانشناسی عمومی 259 دانلود دانلود
27 کارشناسی پیوسته پاره وقت مدیریت بازرگانی 832 دانلود دانلود
28 کارشناسی پیوسته پاره وقت مدیریت دولتی 835 دانلود دانلود
29 کارشناسی پیوسته پاره وقت مدیریت صنعتی 836 دانلود دانلود
30 کارشناسی پیوسته پاره وقت مدیریت اموربانکی 831 دانلود دانلود
31 کارشناسی پیوسته پاره وقت حسابداری 858 دانلود دانلود
32 کارشناسی پیوسته پاره وقت تربیت بدنی و علوم ورزشی 866 دانلود دانلود
33 کارشناسی پیوسته پاره وقت مهندسی صنایع 423 دانلود دانلود
34 کارشناسی پیوسته پاره وقت مهندسی عمران – عمران 936 دانلود دانلود
35 کارشناسی پیوسته پاره وقت مهندسی کامپیوتر – نرم افزار 904 دانلود دانلود
36 کارشناسی پیوسته پاره وقت مهندسی شهرسازی 942 دانلود دانلود
37 کارشناسی پیوسته
تمام وقت مهندسی شهرسازی 952 دانلود دانلود
38 کارشناسی ناپیوسته تمام وقت
مهندسی تکنولوژی الکترونیک 966 دانلود دانلود
39 کارشناسی ناپیوسته تمام وقت
مهندسی تکنولوژی عمران – عمران 958 دانلود دانلود
40 کارشناسی ناپیوسته تمام وقت مهندسی اجرایی عمران 956 دانلود دانلود
41 کارشناسی ناپیوسته تمام وقت
آموزش و پرورش ابتدایی 268 دانلود دانلود
42 کارشناسی ناپیوسته تمام وقت
علمی کاربردی حسابداری 854 دانلود دانلود
43 کارشناسی ناپیوسته تمام وقت
مهندسی تکنولوژی ساختمان 953 دانلود دانلود
44 کارشناسی ناپیوسته تمام وقت
مهندسی تکنولوژی معماری 943 دانلود دانلود
45 کارشناسی ناپیوسته تمام وقت
مهندسی تکنولوژی نرم افزار 916 دانلود دانلود
46 کارشناسی ناپیوسته تمام وقت
تربیت بدنی و علوم ورزشی 862 دانلود دانلود
47 کارشناسی ناپیوسته تمام وقت  مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)-سیستم های تحت شبکه  926 دانلود دانلود

 

ليست سرفصل کلیه رشته هاي دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامي

ليست سرفصل کلیه رشته هاي دوره كارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي

 

دریافت سرفصل ها از سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری