چارت و سرفصل درسی گروههای آموزشی کارشناسی ارشد

 

ردیفمقطع تحصیلیدوره تحصیلیعوان رشتهکد رشتهدانلود چارتدانلود سرفصل
1 کارشناسی ارشد تمام وقت
زبان وادبیات فارسی 214 دانلود دانلود
2 کارشناسی ارشد تمام وقت
علوم تربیتی – آموزش و پرورش ابتدایی 267 دانلود دانلود
3 کارشناسی ارشد تمام وقت
مدیریت بازرگانی – بازاریابی 844 دانلود دانلود
4 کارشناسی ارشد تمام وقت
مدیریت دولتی – مدیریت تحول 847 دانلود دانلود
5 کارشناسی ارشد تمام وقت
جغرافیا و برنامه ریزی شهری 871 دانلود دانلود
6 کارشناسی ارشد تمام وقت
جغرافیا و برنامه ریزی توریسم 873 دانلود دانلود
7 کارشناسی ارشد تمام وقت
مهندسی عمران سازه 971 دانلود دانلود
8 کارشناسی ارشد تمام وقت
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار 917 دانلود دانلود
9 کارشناسی ارشد تمام وقت
مدیریت بازرگانی – بازرگانی داخلی 937 دانلود دانلود
10 کارشناسی ارشد تمام وقت
آموزش زبان انگلیسی 234 دانلود دانلود
11 کارشناسی ارشد تمام وقت
حسابداری 859 دانلود دانلود
12 کارشناسی ارشد تمام وقت
مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول 829 دانلود دانلود
13 کارشناسی ارشد تمام وقت
مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه 833 دانلود دانلود
14 کارشناسی ارشد تمام وقت
مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی 834 دانلود دانلود
15 کارشناسی ارشد تمام وقت
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل 848 دانلود دانلود
16 کارشناسی ارشد  تمام وقت مهندسی مالی

443

دانلود دانلود
17 کارشناسی ارشد تمام وقت  جغرافیاوبرنامه ریزی شهری-بهسازی ونوسازی شهری

878

دانلود دانلود
18 کارشناسی ارشد تمام وقت جغرافیا و برنامه ریزی شهری - آمایش شهری 879 دانلود دانلود
19 کارشناسی ارشد تمام وقت مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری 925 دانلود دانلود
20 کارشناسی ارشد تمام وقت مهندسی برق - الکترونیک 961 دانلود دانلود
21 کارشناسی ارشد تمام وقت ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات 316 دانلود دانلود
22 کارشناسی ارشد تمام وقت روانشناسی - روانشناسی تربیتی 369 دانلود دانلود
23 کارشناسی ارشد تمام وقت  مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری    442 دانلود دانلود
24 کارشناسی ارشد تمام وقت مهندسی کشاورزی-کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) 978 دانلود دانلود
25 کارشناسی ارشد تمام وقت مهندسی معماری
921 دانلود دانلود 
 26 کارشناسی ارشد تمام وقت مهندسی عمران - ژئوتکنیک
972
دانلود دانلود 
27 کارشناسی ارشد تمام وقت مهندسی کشاورزی -مهندسی فضای سبز
974 دانلود دانلود
28 کارشناسی ارشد تمام وقت مهندسی طراحی محیط زیست
973  دانلود   دانلود  
29 کارشناسی ارشد تمام وقت جغرافیا و برنامه ریزی شهری - برنامه ریزی مسکن 
877  دانلود   دانلود  

 

ليست سرفصل کلیه رشته هاي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي

دریافت سرفصل ها از سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری